دانلود رایگان


تحقیق وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی) و آثار آن بر جامعه - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق رشته علوم اجتماعی

دانلود رایگان تحقیق وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی) و آثار آن بر جامعه تحقیق وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی) و آثار آن بر جامعه در حجم 31 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
توسعه اقتصادي و نابرابري درآمد
سيمپسون[1] (1990) در خصوص رابطه بين نابرابري درآمد و توسعه اقتصادي مي نويسد:
سه ديدگاه كلي در خصوص نابرابري بر ادبيات موجود حاكم است. در مدل اقتصادي نابرابري در مرحله اول رشد اقتصادي افزايش پيدا مي كند، سپس به اوج مي رسد و نهايتاً در مرحله آخر كاهش پيدا مي كند. (كوزنتز[2] 1963). در طول مرحله اول رشد اقتصادي (1) طبقات ثروتمند با سرعت بيشتري نسبت به طبقات فقرا به جمع آوري و ذخيره ثروت مي پردازند و نسبت به آنها تمايل بيشتري براي پس انداز نشان مي دهند (2) شهرنشيني نابرابري خاصي ايجاد مي كند. تجارت، افزارمندان و صنعت گران و طبقات صنعتي به عنوان قسمتي از اقتصاد پولي سريعاً رشد مي كنند و اين درحالي است كه تون بزرگي از طبقات روستايي و يا روستائيان سنتي خارج از اقتصاد پولي قرار مي گيرند و نابرابري درآمد افزايش مي يابد. در مرحله دوم رشد اقتصادي (1) تقاضا براي كار صنعتي از بين نيروي كار روستايي افزايش مي يابد. (2) طبقات ثروتمند تمايل به حفظ وضعيت موجود مالي دارند و در سرمايه گذاري هاي باريسك بالا كمتر سرمايه گذاري مي كنند و اين در حالي است كه فقرا كه اغلب داراي سرمايه ناپايداري نيز مي باشند بيشتر علاقمند به ترقي در بخش صنعت با پاداشهاي بيشتري هستند و (3) تمايز ديگر درآمد اينكه بر عكس سطح درآمد، فقرا انگيزه بيشتري براي كار، ذخيره سازي و سرمايه گذاري دارند.
(آهلوواليا[3] 1976، چنري[4] و سيركوئين[5] 1975، اسياك[6] 1981، كوزنتز 1976) (Simpson,1990: 682)
نظام سياسي و نابرابري
ديدگاه دوم به تاثير مستقيم نظام سياسي ملتها بر نابرابري (درآمد) تأكيد دارد (لنسكي[7] 1966). وي اينگونه بحث مي كند كه نابرابري اقتصادي در جوامع تكنولوژيك از طريق تاثير نظام سياسي متاثر مي گردد و با توازن قدرت در درون جامعه سيستم اقتصادي تاثير مستقيمي بر نابرابري درآمد ندارد. در جوامع متكي بر زمين نابرابري زياد بوده و در جوامع صنعتي شده نابرابري معني داري ملاحظه نشده است اما نه تكنولوژي و نه ثروت ملل صنعتي بر كاهش نابرابري تاثيري ندارند. در جوامع صنعتي بخش بزرگي از آراء جوانان مي تواند به طريق سياسي علايق و باورهايشان را سازمان دهد و اين در واقع از پيامدهاي جوامع صنعتي است كه از طريق افزايش طبقات متوسط و كارگر صورت مي گيرد. با گسترش بيشتر پايه هاي سياسي، دولتها مجبور به توزيع عادلانه و صحيح خدمات و كالاها مي باشند. رابط بين نابرابري درآمد و دموكراسي در طبقات جديد (متوسط و كارگر) و آزادي آنها نهفته است.
مطابق با نظر لنسكي (1966) دگرگوني در تمركز قدرت سياسي ريشه در گسترش دانش و نياز نخبگان به اقتدار در تغيير براي افزايش توليدات نهفته است. مطابق با اين ديدگاه، گسترش و افزايش دموكراسي بسته به تلاش و كوشش سياسي براي گسترش ثروت ملل مي باشد. لنسكي نهايتاً اين فرضيه را مطرح مي نمايد كه در مواقعي كه ملت از آزادي هاي سياسي كمتري برخوردار باشند، اين قدرت در دست نخبگاني متمركز خواهد شد كه اين قدرت را براي برتري و فوايد اقتصادي بكار مي گيرند. وي در ادامه مي نويسد تنها زماني نابرابري اقتصادي كاهش مي يابد كه مشاركت سياسي در بين تودة مردم و شهروندان افزايش يابد.
بسياري از مطالعات در اين زمينه معتقد به وجود رابطة متقابل خطي بين دموكراسي سياسي و نابرابري درآمد مي باشند (استاك[8] 1979، ويد[9] 1981) و در مقابل برخي مطالعات نيز به وجود رابطة متقابل منفي بين دموكراسي و نابرابري مي باشند (مولر[10] 1988، رابينسون[11](1977)، هويت[12] 1977). در مقابل برخي از محققين هيچ رابطه اي بين دموكراسي و نابرابري نيافته اند (بولن[13] 1981، بولن و جاكمن[14]1985).
ويد (1982) با وارد نمودن متغير سوم (تعداد جمعيت راي دهنده) به معادله، رابطة معني دار منفي را بين متغيرهاي دموكراسي و نابرابري گزارش نموده است. (Simpson,1990: 682-683).
عوامل موثر بر قتل (همنوع كشي)
انگيزه هاي ارتكاب قتل خيلي پيچيده و متعدد است. مي توان انگيزه هاي قتل را بشرح زير طبقه بندي كرد:
1- محروميت بيش از حد اقتصادي
بنابر نظر دوركيم، در شرايط فشار اجتماعي فرد براي رهايي از محروميت شديدي كه به او فشار مي آورد به ارتكاب قتل تحريك مي شود. عامل اقتصادي در بسياري از قتل ها از محركه هاي قوي براي ارتكاب قتل شناخته شده است.
2- قتل به علت مصرف مشروبات الكلي
3- قتل به علت دفاع از ناموس و حيثيت
4- قتل به علت تعدد زوجات، اختلاف زوجين
5- قتل ناشي از مواد و داروهاي زهرآلود و مسموم كننده
6- قتل ناشي از بي نظمي اجتماعي
7- قتل ناشي از آشوبهاي اجتماعي و شورشهاي سياسي
8- قتل ناشي از انحرافات اخلاقي و جنسي
9- قتل ناشي از اختلافات قومي و قبيله اي
(فرجاد، 1371؛ 55-47)
تاثير عوامل اقتصادي در جرائم و انحرافات اجتماعي
نوسانات اقتصادي و نوسانات قيمتها و دستمزد و بازار و پول، تاثير فراواني در ارتكاب جرائم مادي دارد، زيرا اگر اوضاع اقتصادي رو به بهبود رود، جرائم عليه اموال مانند دزدي و غيره تقليل مي يابد. برعكس، شرايط نامساعد اقتصادي موجب ازدياد اينگونه جرائم مي شود. جرائم فقط جنبه مادي ندارند، بلكه جرائم عليه اشخاص و عليه اخلاق نيز وقوع مي يابند و اگرچه اين قبيل جرائم خشونت آميز هميشه وجود دارند ولي تاثير نوسانات اقتصادي در آنها جزئي است.
نظريه ژاك سابران: جرم شناس معروف فرانسوي عقيده دارد كه زندگي انسان بطور مطلق و عام از تأثير عامل اقتصادي بركنار نيست و كاملاً به ميزان درآمد آن وابسته است. او در عين حال كه به دخالت عوامل ديگر نيز معتقد است و جرم را معلول و نتيجه تركيب عوامل پيچيده اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي مي داند، ولي با وجود اين، او به اولويت تاثير عامل اقتصادي تاكيد مي ورزد زيرا از نظر اين جرم شناس، ساير نيازهاي انسان مانند آموزش و پرورش و تغذيه و مساكن و بهداشت و ... مي تواند با رفع نيازهاي مادي اصلي در محيط اجتماعي كاملاً تغيير پيدا كند. بنابراين طبق نظر او اگر در شخصيت و رفتارهاي افراد تفاوتهايي وجود دارد، اين تفاوتها از اختلافات شرايط اقتصادي ناشي مي شود و اختلافات طبقاتي و شغلي در آن نقش مهمي بازي مي كند. (فرجاد، 1371، 60-63)
ارزيابي فقر و انحرافات اجتماعي
تاثير فقر در سلامت جسماني، كيفيت فرهنگي زندگي خانوادگي و فرصتهاي تحصيلي غيرقابل ترديد مي باشد. بعلاوه فقر از ميزان مشاركت اجتماعي، خصوصاً در زمينه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي مي كاهد.
بطور كلي مفهوم فقر نسبي است و بايد قبول كرد كه انحرافات اجتماعي خاص طبقه فقير نيست، اغنيا و ثروتمندان نيز به كجروي گرايش دارند و علت كجروي آنها را بايد در رفاه بيش از حد اقتصادي و فقر فكري و معنوي آنها جستجو كرد. همچنين بايد نوع و ميزان فقر گروه اقتصادي كم درآمد و حداقل معيار زندگي بطور روشن و صحيح توضيح داده شود. نسبي بودن فقر نسبت به زمان و مكان بدين معني است كه يك فرد كم درآمد در آمريكا در مقايسه با فرد كم درآمد در هندوستان به مراتب از قدرت مادي بيشتري برخوردار است اگر چه در كشور خود جزو فقيرترين ها محسوب مي شود. همچنين بايستي توجه داشت كه امروزه در خانواده هاي آمريكايي وسايل خانگي همچون راديو، تلويزيون، اتومبيل، ماشين لباسشويي و ... جزء ضروريات اوليه زندگي بشمار مي آيد و اكثراً وسايل مزبور را دارا مي باشند، در حاليكه تا چند سال قبل همين لوازم جزو وسايل لوكس و تفنني بشمار مي رفت.
با همه اين تفاسير بايستي دقت نمود كه تعداد زيادي از جمعيت سالم و دور از انحرافات، توده هاي كم درآمدي و فقير مي باشند. بنابراين فقر را نمي توان بتنهايي عامل و علت همه انحرافات اجتماعي دانست چون هستند افرادي كه فقيرند ولي مجرم نيستند. بنابراين علت انحرافات اجتماعي به عوامل ديگري چون تعليم و تربيت (آموزش و تحصيلات)، فرهنگ تحميلي و نظام سياسي و اجتماعي نادرست هم بستگي دارد.
عامل فقر خود ريشه بيشترين انحرافات است و هر نوع انحرافات اجتماعي در پيدايش انواع ديگر انحرافات موثر است و به همين دليل است كه ميزان كجروي بين توده هاي فقير در محلات فقيرنشين بيشتر از طبقات ديگر است، (فرجاد، 1371- 118-122)


رابطه فقر و بحرانهاي اقتصادي و با بزهكاري و انحرافات:
جي.ال. برن[15] در كتاب آخرين پيشرفتهاي بهداشت عمومي در زمينه رابطه فقر و بحرانهاي اقتصادي چنين مي نويسد:
ساكنين محلات كثيف و آنهايي كه در مناطق فقيرنشين سكونت دارند، بيش از سايرين سابقه بزهكاري داشته اند. وي در اثر خود علل بزهكاري جوانان را بشرح زير بيان مي كند:
1- بالاترين ميزان بزهكاري در ميان خانواده هايي بوده كه پدرانشان فاقد مهارت و تخصص بوده اند و يا در خانوادة آنها بيكاري حكمفرما بوده است.
2- وضع خانه هاي آنهايي كه مورد بازديد قرار گرفته اند بسيار بد تشخيص داده شده و ميزان بزهكاري در ميان آنها بسيار بالا بوده است.
3- در نقاطي كه افزايش جمعيت زياد بوده، ميزان بزهكاري نيز بيش از ساير نقاط بوده است.
4- تغذيه ناقص و كمبود مواد غذايي در وضع رشد بدني افراد بي تاثير نبوده و در بزهكاري آنها نيز تاثير فراوان داشته است. (جي ال. برن، آخرين پيشرفتهاي بهداشت عمومي، سياوش آگاه، 1352: 217).
نظريه ژان دولارد در زمينه اثرات فقر در رفتارهاي خشونت آميز و جرائم:
دولارد معتقد است كه انسان بطور معمولي به علت كشمكش دروني كه در اثر محروميتها در او ايجاد مي شود، عكس العمل نشان مي دهد. يعني رفتار خشونت آميز انسان اساساً واكنش در مقابل محروميت است. او يك فصل از كتاب خود را در جرم شناسي به اين موضوع اختصاص داده است و در اين زمينه مي نويسد:
1- اين عامل محروميت است كه عكس العمل هاي خشونت آميز را تحريك مي كند.
2- اعمال كيفر براي مجرم در سازگاري مجدد او اثري ندارد. بنابراين، نبايد توقع داشته باشيم كه اين نوع سياست كيفري از خطر سقوط مجدد مجرم جلوگيري كند و ميزان بزهكاري را كاهش دهد.
3- براي كاهش بزهكاري، تغيير شرايط زندگي و اعمال روشهاي تربيتي و تغيير نظام رايج اجتماعي يك امر ضروري است. او بعد از بررسي هاي مداوم خود چنين نتيجه مي گيرد كه محروميت ناشي از فقر عكس العمل هاي خشن و تند ضد اجتماعي را تحريك مي كند، زيرا فقر، ترس از كيفر را به حداقل مي رساند و آدم فقير وسايلي براي رفع نيازهاي اوليه خود و توانايي پرداخت غرامتهاي ناشي از جرائم را ندارد. علاوه بر اين، آدم فقير وقتي روانة زندان مي شود، مسئوليت عمل ضداجتماعي را متوجه بي ساماني اجتماع خود مي داند.
بسياري از محققان علوم اجتماعي به ارتباط وسيع ميان فقر و بزهكاري تاكيد مي ورزند و به نظر آنها كمبود درآمد و فقر اقتصادي با جرم و انحرافات رابطة مستقيم دارد. زيرا افرادي كه در طبقات پائين اجتماعي قرار دارند، نسبتشان در كل جنايتكاران بيشتر از نسبت كل جمعيت است. بعلاوه جنايات انجام شده در ادوار متفاوت اقتصادي تغيير پيدا مي كند به اين معني كه در دورة ركود اقتصادي به حداكثر مي رسد و در دوران رونق و رفاه اقتصادي و به حداقل تنزل مي يابد. (جوزف روسك و رولند وارن، مقدمه بر جامعه شناسي، بهروز بندي و احمد كريمي، 1355: 181-182)
نابرابری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن ...

... های اجتماعی ، اقتصادی و ... های مختلف از آن ... بر جامعه شناسی نابرابری ...

تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری ...

2- نابرابریهای اقتصادی- سیاسی ... مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... بر نابرابریهای ...

شهرسازی - فقر و نابرابری های اجتماعی

در بحث نابرابری اجتماعی ،تاکید بیشتر بر تفاوت های کمی وکیفی میان اقشار و طبقات تشکیل دهنده ساختار جامعه است به عبارتی دیگر هدف شناخت عناصر پدیده آورنده نابرابری و روند تحول در روابط میان اقشار و طبقات جامعه می باشد (ملک،1385،ص 91).

رفاه اجتماعی - نابرابری های اجتماعی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، کلیه عوامل سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی اقتصادی و سایر عوامل را شامل می شود و همه آنها روی هم رفته عوامل اجتماعی را شکل می دهند.

بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم (فراتحلیلی از تحقیقات ...

... آن آثار منفی برای جامعه ... های اقتصادی و اجتماعی ... و درصدی بر حسب روش تحقیق.

: جامعه شناسی قشرها و نابرابریها

... و جوان وجود دارد.جامعه ... آن مردان در بعضی جنبه های ... اجتماعی-اقتصادی مختلف ...

پایان نامه ارشد: تحلیل فضایی موانع و محدودیت های ...

جامعه آماری تحقیق ... های اقتصادی و اجتماعی ... آن افراد بر امور و ...

تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری ...

2- نابرابریهای اقتصادی- سیاسی ... مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... بر نابرابریهای ...

زنان روسپی در لایه‌های مختلف جامعه ایران - BBC News فارسی

زنان روسپی در لایه‌های مختلف جامعه ... نابرابری‌‌های اجتماعی ... وجود دارد و باید آن ...

بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه ...

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست.

روش تحقیق طلاق عاملی برای گسستن روابط های عاطفی

... آسیب های تلخ و رنج آور جامعه ... عوامل اقتصادی و اجتماعی ... تحقیق ، سعی بر آن ...

بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه ...

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست.

تحلیل نابرابری فضایی در برخورداری از کاربری‌های خدمات شهری ...

2- نابرابری‌های اقتصادی- سیاسی، باید به‌گونه‌ای باشند که پیشرفت هر فرد به‌طور منطقی تضمین باشد و دسترسی به مشاغل، فرصت‌ها، خدمات برای همه مهیا باشد (Rawls,1972,121).

مقالات، تحقیق و پایان نامه های دانشجویی اماده دانلود ...

43 وجود نابرابری های مختلف اجتماعیاقتصادیو سیاسی و آثار آن بر جامعه 30 ...

وجود نابرابری های مختلف (اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ) و ...

نظام سیاسی و نابرابری. دیدگاه دوم به تاثیر مستقیم نظام سیاسی ملتها بر نابرابری (درآمد) تأکید دارد (لنسکی ۱۹۶۶).

رفاه اجتماعی - نابرابری های اجتماعی

... های اقتصادی، اجتماعی و ... به وجود انواع نابرابری های ... بر آن­ها ...

پایان نامه ارشد: تحلیل فضایی موانع و محدودیت های ...

جامعه آماری تحقیق ... های اقتصادی و اجتماعی ... آن افراد بر امور و ...

بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه ...

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست.

شهرسازی - فقر و نابرابری های اجتماعی

در بحث نابرابری اجتماعی ،تاکید بیشتر بر تفاوت های کمی وکیفی میان اقشار و طبقات تشکیل دهنده ساختار جامعه است به عبارتی دیگر هدف شناخت عناصر پدیده آورنده نابرابری و روند تحول در روابط میان اقشار و طبقات جامعه می باشد (ملک،1385،ص 91).

مقالات، تحقیق و پایان نامه های دانشجویی اماده دانلود ...

43 وجود نابرابری های مختلف اجتماعیاقتصادیو سیاسی و آثار آن بر جامعه 30 ...

زنان روسپی در لایه‌های مختلف جامعه ایران - BBC News فارسی

زنان روسپی در لایه‌های مختلف جامعه ... نابرابری‌‌های اجتماعی ... وجود دارد و باید آن ...

رفاه اجتماعی - نابرابری های اجتماعی

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، کلیه عوامل سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، اجتماعی اقتصادی و سایر عوامل را شامل می شود و همه آنها روی هم رفته عوامل اجتماعی را شکل می دهند.

بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه ...

وجود نابرابری و عدم تعادل فضایی در ساکنان نواحی مختلف یک شهر، پدیده ای جدید در هیچ یک از شهرهای جهان نیست.پاورپوینت درباره ابزارهای تصویر برداری از چاهگزارش کارآموزی در شرکت تکنیک کاران